اثر تمرینات قدرتی با و بدون انسداد عروق بر توان بیهوازی ورزشکاران و غیرورزشکاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی تفاوت اثر تمرینات قدرتی با و بدون انسداد عروق بر توان
بیهوازی و توان انفجاری در ورزشکاران قدرتی نخبه و غیرورزشکاران بود . 20 تن از ورزشکاران
22 سال) شهر کرمانشاه که دارای سابقه ی قهرمانی /30±1/ وزنهبردار و پاورلیفتینگ مرد(سن: 56
22 سال)، هر کدام به دو گروه /55±2/ در سطح استان بودند و 20 تن از جوانان غیر ورزشکار( 29
%201 ) و تمرین بدون انسداد عروق با شدت RM) 10 نفره تمرین با انسداد عروق و شدت کم
%801 ) به صورت همگن تقسیم شدند. برنامۀ تمرینی شامل هشت هفته (هر هفته سه RM) بالا
جلسه و هر جلسه 60 دقیقه) و در مجموع 24 جلسه بود. قبل و بعد از هشت هفته تمرین ، آزمون
وینگیت 30 ثانیهای برای ارزیابی توان بیهوازی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمون کلموگروف
وابسته برای t اسمیرنوف نشان دهنده طبیعی بودن دادههای بدست آمده بود. از آزمون های آماری
مستقل برای بررسی تفاوت در بین دو گروه استفاده شد . نتایج t تفاوت درون گروهی و از آزمون
نشان داد که هر دو گروه تمرینی با انسداد عروق و بدون انسداد عروق در ورزشکاران قدرتی
پیشرفت معناداری را در توان بی هوازی داشتند ولی تفاوت معناداری در پیشآزمون و پسآزمون با
یکدیگر نداشتند. به همین ترتیب نتایج در افراد غیرورزشکار نشان داد که با اینکه هر دو گروه
تمرین با انسداد عروق و بدون انسداد عروق نسبت به پیش آزمون خود پیشرفت معناداری را در
توان بی هوازی داشتند اما تفاوتی بین دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون وجود نداشت . به
طورکلی میتوان نتیجه گرفت که تمرینات قدرتی با شدت کم همراه با انسداد عروق آثار مشابه با
تمرینات سنتی مقاومتی با شدت زیاد بر توان بی هوازی (اوج توان در آزمون وینگیت ) هم در
ورزشکاران قدرتی و هم در غیرورزشکاران دارد. بنابراین میتوان از تمرینات قدرتی با انسداد عروق
و شدت کم به عنوان جایگزین تمرینات سنتی با شدت زیاد استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها