تأثیر یک جلسه تمرین مقاومتی در نوبت های صبح و بعدازظهر بر عملکرد قدرتی، میزان درک فشار و سطح لاکتات خون مردان جوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این پژوهش ارزیابی تأثیر زمان فعالیت در دو نوبت از روز بر عملکرد قدرتی، سطح
لاکتات خون و میزان درک فشار در مردان جوان بود. 18 دانشجوی پسر به طور تصادفی به دو
گروه تقسیم شدند: گروه 1: تمرین مقاومتی شامل 80 % یک تکرار بیشینه در حرک ت پرس سینه و
%60 یک تکرار بیشینه در حرکت اسکات پشت بود. گروه 2: تمرین مقاومتی شامل 60 % یک تکرار
بیشینه برای حرکات پرس سینه و 80 % یک تکرار بیشینه برای حرکت اسکات پشت بود. تمرین در
دو نوبت صبح و عصر اجرا شد. آزمودنی های هر دو گروه در 2 نوبت آزمون شرکت کردند. هر جلسه
شامل 4 ست تا رسیدن به واماندگی برای هر یک از 2 تمرین اسکات پشت و پرس سینه بود . برای
مستقل استفاده t وابسته و برای مقایسه گروه ها از آزمون t مقایسه داده های صبح با عصر از آزمون
در نظر گرفته شد. تعداد کل تکرار در هر دو گروه تمرین پرس سینه P<0/ شد. سطح معناداری 05
و اسکات پشت در بعد از ظهر بیشتر از صبح بود، اما از نظر آماری معن ادار نبود. تفاوت بین غلظت
لاکتات در نوبت صبح و عصر در طول تمرین پرس سینه ( 80 % یک تکرار بیشینه ) در هر 4 ست
معن ادار نبود. اما این غلظت هم در تمرین اسکات پشت ( 60 % یک تکرار بیشینه) و هم پرس سینه
%60 یک تکرار بیشینه) در نوبت صبح به طور معناداری بالاتر از نوبت عصر بود. تفاوت بین غلظت )
لاکتات خون در نوبت صبح و عصر در طول تمرین اسکات پشت ( 80 % یک تکرار بیشینه ) در ست
3 و 4 در نوبت صبح نسبت به نوبت عصر به طور معناداری ، اول معنادار نبود، اما در ست های 2
بالاتر بود. همچنین میزان درک فشار در هر دو گروه در طول 4 ست تمرین در صبح نسبت به عصر
به طور معناداری بالاتر بود. تمرین مقاومتی در نوبت عصر به علت غلظت لاکتات خون کمتر و
تعداد تکرار بیشتر نسبت به تمرین صبح، مفید تر است.

کلیدواژه‌ها