اثر دو هفته بی تمرینی به دنبال هشت هفته تمرین هوازی بر آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز مردان غیر فعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اثر دو هفته بی تمرینی به دنبال هشت هفته تمرین هوازی بر آلانین
آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز مردان غیر فعال

تازه های تحقیق

اثر دو هفته بی تمرینی به دنبال هشت هفته تمرین هوازی بر آلانین
آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز مردان غیر فعال

کلیدواژه‌ها


اثر دو هفته بی تمرینی به دنبال هشت هفته تمرین هوازی بر آلانین
آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز مردان غیر فعال

اثر دو هفته بی تمرینی به دنبال هشت هفته تمرین هوازی بر آلانین
آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز مردان غیر فعال