اثر پتانسیلسازی پس از فعالسازی در ترکیب با تمرین تناوبی سرعتی شدید بر اجرای ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اثر پتانسیلسازی پس از فعالسازی در ترکیب با تمرین تناوبی سرعتی
شدید بر اجرای ورزشی

تازه های تحقیق

اثر پتانسیلسازی پس از فعالسازی در ترکیب با تمرین تناوبی سرعتی
شدید بر اجرای ورزشی

کلیدواژه‌ها


اثر پتانسیلسازی پس از فعالسازی در ترکیب با تمرین تناوبی سرعتی
شدید بر اجرای ورزشی

اثر پتانسیلسازی پس از فعالسازی در ترکیب با تمرین تناوبی سرعتی
شدید بر اجرای ورزشی