تأثیرات یک دوره تمرینات اینتروال کوتاه مدت شدید بر توان هوازی و بی هوازی دوندگان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تأثیرات یک دوره تمرینات اینتروال کوتاه مدت شدید
بر توان هوازی و بی هوازی دوندگان دختر

تازه های تحقیق

تأثیرات یک دوره تمرینات اینتروال کوتاه مدت شدید
بر توان هوازی و بی هوازی دوندگان دختر

کلیدواژه‌ها


تأثیرات یک دوره تمرینات اینتروال کوتاه مدت شدید
بر توان هوازی و بی هوازی دوندگان دختر

تأثیرات یک دوره تمرینات اینتروال کوتاه مدت شدید
بر توان هوازی و بی هوازی دوندگان دختر