مقایسۀ اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات پس از یک ساعت فعالیت ورزشی با شدت FATmax در زنان چاق و با وزن طبیعی در صبح و عصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر یک ساعت فعالیت ورزشی با شدتFATmax در صبح و عصر بر اکسیداسیون سوبسترا در زنان با وزن طبیعی و چاق می­باشد.20 زن (10 نفر با وزن طبیعی؛ 10 نفر چاق) به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. MFO و FATmax با روش کالری سنجی غیر مستقیم هنگام فعالیت دوی فزاینده با مراحل 3 دقیقه­ای روی نوارگردان در صبح و عصر محاسبه شد، سپس آزمودنی­ها با حداقل 72 ساعت استراحت، به مدت 60 دقیقه با شدت FATmax در دو جلسۀ صبح و عصر روی تردمیل دویدند. از آزمون­های آماری t-student و تحلیل واریانس جهت تحلیل داده‌ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که میزان اکسیداسیون چربی در هر دو گروه هنگام 60 دقیقه فعالیت با شدت FATmax در عصر به طور معنی داری بالاتر از صبح بود (0.05>P). اما درصد چربی بدن تأثیر معنی­داری بر اکسیداسیون چربی نداشت، همچنین زمان روز و درصد چربی بدن بر اکسیداسیون کربوهیدرات هنگام 60 دقیقه فعالیت با شدت FATmax در هر دو گروه تأثیر معنی­داری نداشت. نتایج این مطالعه پیشنهاد می­کند که فعالیت ورزشی به مدت 60 دقیقه در عصر و با شدت FATmax، جهت اهداف کاهش وزن مناسب است.

کلیدواژه‌ها