تمرینات هوازی و وضعیت آهن فوتبالیست‌های نخبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آهن یکی از عناصر مهم موجود در بدن است که در انتقال اکسیژن نقش دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر یک دوره تمرینات هوازی بر وضعیت آهن در ورزشکاران می‌باشد. در این مطالعه نیمه تجربی 24 فوتبالیست مرد (میانگین سن 6/27سال) به صورت تصادفی در دو گروه12نفره (تمرین و کنترل) قرار داده شدند. تمرین هوازی به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه تمرین با شدت 80-70 درصد ضربان قلب بیشینه بود. آهن سرم، ظرفیت پیوندی کامل آهن، گلبول قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت و فریتین سرم در پیش و پس آزمون اندازه گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل تغییرات شاخص‌های اندازه گیری شده از آزمون t-test باسطح معنی داری05/0≥P استفاده شد. در مقایسه تغییرات ایجاد شده در متغیرهای مورد بررسی تفاوت معنی داری در سطوح آهن سرم (007/0=P)، هماتوکریت (002/0=P)، و فریتین (001/0=P) مشاهده شد. با توجه به نتایج می‌توان گفت که تمرینات هوازی موجب کاهش میزان شاخص‌های مرتبط با وضعیت آهن می‌شود.

کلیدواژه‌ها