بررسی رابطه ترکیب بدن، چابکی و مهارت در کشتی گیران فرنگی کار شهرستان اندیمشک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

برای موفقیت در رشته­های ورزشی عوامل مختلفی همچون فاکتورهای آمادگی جسمانی و آزمون‌های عملکردی مرتبط با رشته ورزشی دارای اهمیت فراوان می‌باشد. به همین منظور مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه ترکیب بدنی، چابکی و سطح مهارت در کشتی گیران فرنگی کار نخبه صورت گرفت. در تحقیق حاضر 30 کشتی گیر فرنگی کار مرد (30-18 سال)، به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. درصد چربی بدن با استفاده از کالیپر و اندازه گیری چربی زیرپوستی، چابکی با آزمون بورپی و سطح مهارت کشتی گیران به صورت اجرای فنون کشتی در 30 ثانیه اندازه گیری شد. برای تحلیل شاخص‌های اندازه گیری شده از روش پیرسون )05/0≥P) استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین درصد چربی بدن و اجرای فنون کشتی ارتباط منفی معنی داری وجود دارد (05/0>p)، بعلاوه ارتباط مثبت و معنی داری بین سطح چابکی و سطح مهارت کشتی گیران مشاهده گردید (05/0p<). با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر که برای آزمون‌های سطح مهارت کشتی در 30 ثانیه اجرا گردید سطح پایین تر چربی بدن و چابکی بالا می‌تواند نقش موثری در اجرای مهارت‌های کشتی فرنگی داشته باشد و مربیان می‌توانند از این شاخص‌های جهت استعداد یابی یا بررسی سطح آمادگی کشتی گیران در سطوح مختلف استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها