مقایسه اثر هشت هفته تمرین مقاومتی با انسداد عروق و بدون انسداد عروق بر حفظ تکرارهای حرکت پرس پا در ورزشکاران رشته دو و میدانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی تفاوت اثر تمرین مقاومتی با انسداد عروق و بدون انسداد عروق بر حفظ تکرارهای حرکت پرس پا در ورزشکاران رشته دو و میدانی بود. به این منظور تعداد 22 نفر از ورزشکاران رشته دو و میدانی مرد شهر کرمانشاه که دارای سابقه­ی قهرمانی در سطح استان بودند به دو گروه 11 نفره تمرین با انسداد عروق و شدت کم(20% 1RM؛ سن: سال 62/1±14/23) و تمرین بدون انسداد عروق با شدت بالا(80% 1RM؛ سن: سال 84/1±52/23) به صورت یکسان تقسیم شدند. ابزار اندازه­گیری در این پژوهش شامل آزمون پرس پا در سه نوبت متوالی بود که پیش از شروع تمرین و پس­از هشت هفته از گروه تمرینی و گروه کنترل گرفته شد. از آزمون­های آماری t وابسته برای تفاوت درون گروهی و از آزمون t مستقل برای بررسی تفاوت در بین دو گروه استفاده شد. نتایج تجزیه تحلیل داده­ها نشان داد که هر دو  گروه تمرینی با انسداد عروق و بدون انسداد عروق پیشرفت معناداری را نسبت به پیش­آزمون خود داشتند(05/0p<) و همچنین تفاوت معناداری در پیش­آزمون و پس­آزمون با یکدیگر نداشتند(05/0p>). نتایج این پژوهش نشان داد که تمرین مقاومتی با شدت کم همراه با انسداد عروق آثار مشابه با تمرینات سنتی مقاومتی با شدت زیاد بر حفظ تکرارهای پرس پا در ورزشکاران دو و میدانی دارد. بنابراین به مربیان توصیه می­شود که از تمرین مقاومتی با انسداد عروق و شدت کم می­توان به عنوان جایگزین تمرین سنتی با شدت زیاد استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها