مقایسه تأثیرات هشت هفته تمرینات منتخب هوازی با ترکیبی بر سطوح ویسفاتین و مقاومت به انسولین در زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه: ویسفاتین آدیپوکینی است که به تازه­گی کشف شده است و مقدار آن در چربی احشایی زیاد است. فعالیت بدنی روش مناسبی برای کاهش وزن و جلوگیری از چاقی و بیماری­های مرتبط با چاقی است. هدف از این پژوهش مقایسه تأثیرات هشت هفته تمرینات منتخب هوازی با ترکیبی بر ویسفاتین سرم و مقاومت به انسولین زنان چاق غیر فعال بود.روش کار : 24 زن چاق با میانگین سنی 33/17 سال و شاخص توده بدن 14/31 کیلوگرم بر مترمربع به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. آزمودنی­ها به طور تصادفی به 3 گروه 8 نفره کنترل، تمرین هوازی و تمرین ترکیبی تقسیم شدند. تمرین شامل 8 هفته، 3 جلسه در هفته و هر جلسه یک ساعت بود. قبل و بعد از اجرای پروتکل نمونه خونی گرفته شد. داده­ها با روش آماری آنالیز واریانس یک راهه و با استفاده از نرم­افزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل شدند.یافته­ها: نتایج نشان داد که سطوح ویسفاتین در هر دو گروه تمرین هوازی و تمرین ترکیبی  به طور معنی­داری کاهش یافت و بین دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت. همچنین، شاخص مقاومت به انسولین در هر دو گروه تمرین هوازی و تمرین ترکیبی  به طور معنی­داری کاهش یافت و بین دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت.بحث و نتیجه­گیری: این مطالعه نتیجه می­گیرد که تمرین هوازی و ترکیبی با کاهش نیمرخ لیپیدی، سطوح ویسفاتین و شاخص مقاومت به انسولین می­تواند از چاقی و عوارض مرتبط با چاقی جلوگیری کند.

کلیدواژه‌ها