اثر دو ماه تمرین تمرین هوازی برسطوح سرمی آدیپونکتین و نیمرخ چربی زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف: هدف از تحقیق حاضرتأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر آدیپونکتین و نیمرخ چربی بود. روش شناسی: 24 نفر از کارمندان زن غیرفعال دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز به طور داوطلب با میانگین سن 35/5 ±5/44 سال، وزن 12/13±66/65 کیلوگرم و قد 42/6±1/159 سانتیمتر در این تحقیق شرکت کردند. در اجرای این تحقیق طرح دو گروهی پیش آزمون ـ پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت. آزمودنی‌های این پژوهش به روش تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. در ابتدا از تمامی آزمودنی‌ها، آزمون توان به عمل آمد، سپس به دو گروه یکسان تقسیم شدند، سپس خونگیری به عمل آمد. گروه تجربی تمرینات خود را به مدت دوماه انجام دادند. در پایان دوره از تمامی آزمودنی‌ها خونگیری به عمل آمد. جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها از آزمون t مستقل و وابسته استفاده گردید (). یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد دوماه تمرین هوازی اثر معنی‌داری بر افزایش ادیپونکتین (443/0=p)، کاهش کلسترول تام (062/0 =p)،  افزایش لیپوپروتئین پرچگال(001/0 =p) و کاهش تری‌گلیسرید (511/0 =p) ندارد اما کاهش معنی داری برلیپوپروتئین کم چگال دارد( 014/0 =p). نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های تحقیق حاضر استنباط می‌شود که هشت هفته تمرین هوازی با شدت 55 تا 65 درصد ضربان قلب ذخیره ای اثر معنی‌داری بر تغییرات ادیپونکتین و نیمرخ چربی زنان ندارد.اما کاهش لیپوپروتئین کم چگال میتواند شاخصی برای اثر مثبت تمرینات باشد.که دلیل تناقض در نتایج در کنترل نبودن سایر فاکتورها نظیر تغذیه، ضربان قلب استراحت، نوع تمرینات و استرس هنگام خونگیری باشد و همچنین جنسیت نیز عامل قابل توجهی است که میتواند بر نتایج تأثیر بگذارد.

کلیدواژه‌ها