اثر مکمل گیری کراتین پیش از محرومیت از خواب همراه با فعالیت سبک بر تعادل (ایستا و پویا) و سطوح کورتیزول و کاتکولامین دختران ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثر مکمل سازی کراتین پیش از محرومیت از خواب همراه با فعالیت سبک بر تعادل و سطح کورتیزول و کاتکولامین دختران ورزشکار انجام شد. آزمودنی‌های این تحقیق 24 دختر والیبالیست بودند که پس از تکمیل فرم رضایت‌نامه با توجه به معیارهای ورود به تحقیق انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه کنترل و دارونما و تجربی قرار گرفتند. تعادل ایستا و پویای آزمودنی‌ها به عنوان پیش‌آزمون، با استفاده از تست لک لک و ستاره ارزیابی شد و از همه آنها برای ارزیابی سطوح کورتیزول و اپی نفرین و نوراپی نفرین5 سی سی خون از ورید بازویی گرفته شد. گروه تجربی و دارونما به مدت یک هفته و 4 بار در روز (هر بار 5 گرم( کراتین و دارونما دریافت کردند، همراه با آن فعالیت سبک انجام دادند. بعد از مصرف مکمل کراتین و دارونما، گروه تجربی و دارونما در روز هشتم به مدت 24 ساعت بیدار ماندند. سپس به عنوان پس آزمون از همه آزمودنی‌ها مجدداً برای ارزیابی تعادل و سطوح کورتیزول و کاتکولامین‌ها آزمون به عمل آمد. نتایج تجزیه تحلیل آماری داده‌ها نشان داد که مصرف مکمل کراتین پیش از محرومیت از خواب همراه با فعالیت سبک، تأثیر معنی داری در تعادل ایستا، پویا و سطح کورتیزول و کاتکولامین‌ها در دختران ورزشکار دارد (05/0>P). همچنین این نتایج نشان داد که در گروه دارونما وکنترل تغییر معنا داری در متغیرهای تحقیق مشاهده نشد.
 

کلیدواژه‌ها