اثر یک دوره آب درمانی بر عوامل آمادگی جسمانی و تعادل پسران دارای معلولیت ذهنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر یک دوره آب درمانی بر آمادگی جسمانی و تعادل پسران معلول ذهنی بود. آزمودنی‌های این تحقیق 30 دانش آموز پسر با معلولیت ذهنی بودند که بر طبق معیارهای ورود به تحقیق و آگاهی کامل والدین آنها از مراحل اجرای کار انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. قبل از شروع پروتکل تمرینی، متغیرهای آمادگی جسمانی (شامل: استقامت قلبی عروقی، استقامت عضلانی کمربند شانه، انعطاف پذیری، سرعت، چابکی، تعادل ایستا و تعادل پویا) ارزیابی شد. گروه تجربی تمرینات خود را در آب به مدت شش هفته (سه جلسه در هفته) انجام دادند و گروه کنترل در طول انجام تحقیق هیچ‌گونه فعالیت ورزشی را انجام ندادند. در نهایت بعد از انجام پروتکل تمرینی، آزمون مجدد جهت ارزیابی متغیرهای مورد نظر استفاده شد. برای تعیین اختلاف بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون هر یک از گروه‌های تجربی و کنترل از روش آماری t وابسته با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. پس از تجزیه و تحلیل فاکتورهای اندازه‌گیری شده نتایج نشان داد که اجرای تمرینات منتخب در آب، باعث بهبود معنی داری در میزان استقامت عضلانی کمربند شانه، انعطاف پذیری، چابکی، تعادل ایستا و پویا در گروه تجربی شد. بنابراین می‌توان بیان کرد که این نوع تمرینات می‌تواند شیوه مؤثری در بهبود امادگی جسمانی در این افراد باشد.

کلیدواژه‌ها