مقایسه ویژگی‌های آنتروپومتریکی، ترکیب بدنی و فیزیولوژیکی بازیکنان باشگاهی لیگ برتر و تیم ملی فوتسال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این مطالعه مقایسه ویژگی­های آنتروپومتریکی، ترکیب بدنی و فیزیولوژیکی بازیکنان باشگاهی لیگ برتر و تیم ملی فوتسال ایران بود. بدین منظور تعداد 16 بازیکن تیم ملی (با میانگین سنی 88/3±93/25 سال، قد 61/5 ±38/174 سانتی­متر، وزن 87/10±40/74 کیلوگرم) با 16 بازیکن باشگاهی لیگ برتر فوتسال (با میانگین 01/4±12/26 سال، قد 60/5 ±71/173 سانتی­متر، وزن 94/5±63/68 کیلوگرم) باهم مقایسه شدند. محیط ران و ساق پا، طول ران، ساق پا و اندام تحتانی به عنوان ویژگی­های آنتروپومتریکی، قد، وزن، درصد چربی، وزن بدون چربی و BMI به عنوان ویژگی­های ترکیب بدنی اندازه‌گیری شدند. ویژگی­های فیزیولوژیکی شامل توان هوازی، توان بی­هوازی، سرعت، چابکی و انعطاف­پذیری بودند که به ترتیب از طریق آزمون­های 20 متر رفت و برگشت، پرش سارجنت، دوی 10متر و20متر، ایلی­نویز و خمش به جلو اندازه­گیری شدند. تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که بین وزن بدون چربی، BMI، چابکی و دو 10 متر بازیکنان تیم ملی و باشگاهی فوتسال تفاوت معنادار وجود داشت (به ترتیب،031/0=p و 017/0=p و 009/0=p و 005/0=p ). در حالیکه، تفاوت معناداری بین درصد چربی بدن، توان بی هوازی و توان هوازی در بازیکنان تیم ملی و لیگ برتر نشان نداد (به ترتیب،98/0=p و 14/0=p و 56/0=p). به طور خلاصه، نتایج تحقیق نشان داد با وجود این که برخی از فاکتورهای مورد مطالعه در هر دو گروه تیم ملی و لیگ برتر مشابه بود؛ اما، بعضی از ویژگی­های ترکیب بدنی و فیزیولوژیکی بازیکنان تیم ملی بالاتر از بازیکنان باشگاهی بود که این موضوع می­تواند به مربیان در گزینش بازیکنان کمک زیادی کند.

کلیدواژه‌ها