تأثیر هشت هفته تمرین در آب بر سطح هورمون رشد پسران 9 تا 11 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر هشت هفته تمرین منتخب در آب برسطح هورمون رشد پسران 9 تا 11 سال منطقه 6 تهران بود. 24 دانش آموز پسر غیر ورزشکار بطور تصادفی انتخاب و در دو گروه تمرین (12نفر) و گواه (12نفر) قرارگرفتند. در گروه تمرین و گواه به ترتیب میانگین قد 47/6 ±67/133 و 58/5±45/136 سانتی‌متر، وزن 14/7±54/28 و 45/3± 75/29 کیلوگرم، سن 29/0±76/9 و 35/0±39/9 سال، BMI 18/1± 46/15 و 12/1±04/15 کیلوگرم بر متر‌مربع بود. ابتدا از تمام آزمودنی‌ها نمونه‌های خونی ناشتا 48 ساعت قبل از شروع تمرینات به منظور اندازه‌گیری سطوح هورمون رشد گرفته شد. سپس آزمودنی‌های گروه تمرین به مدت 8 هفته و هفته‌ای 3 جلسه و با شدت 60 تا 75 درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه به تمرینات منتخب در آب پرداختند. آزمودنی‌های گروه کنترل در این مدت هیچگونه فعالیت ورزشی نداشتند. پس از 8 هفته از تمامی شرکت کننده‌ها نمونه خونی گرفته شد. برای بررسی دقیق آثار درون گروهی آزمون t همبسته نشان داد افزایش 26 درصدی هورمون رشد در گروه آزمایش معنی­دار بود (01/0=P؛ 3/24- =t ) اما در گروه گواه تغییرات معنی­دار نبود (453/0=P؛ 9/0- =t). همچنین یافته آزمون t مستقل بیانگر عدم اختلاف معنی­دار مقادیر هورمون رشد بین گروه­ها در پیش‌آزمون (487/0=P؛ 835/0- =t) و اختلاف معنی­دار آن در پس‌آزمون بود (027/0=P؛ 58/2=t). بطور کلی نتایج نشان داد انجام 8 هفته تمرین منتخب در آب به طور معنی­داری باعث افزایش هورمون رشد پسران 9 تا 11 سال شد.

کلیدواژه‌ها