تأثیر تمرینات کششی بر میزان فلکشن زانو در زنان میانسال دارای آرتروز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آرتروز[1] به معنای ساییدگی یا استحاله مفصل است. زمانی که تخریب غضروف آغاز شود، ساییدگی مفصل شروع شده تا جایی که غضروف از بین می‌رود؛ سطوح مفصلی و استخوان‌ها به هم نزدیک شده و درد شدیدی بروز می‌کند. هدف: از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات کششی بر میزان فلکشن زانو در زنان میانسال دارای آرتروز بود. روش بررسی: این مطالعه از نوع کاربردی و نیمه تجربی بود. نمونه آماری، 22 زن میانسال دارای آرتروز به ترتیب با میانگین سن: 93/8±12/57 سال، قد: 52/8 ±85/67 سانتی متر و وزن: 47/6±66/87 کیلوگرم بودند که بطور تصادفی در دو گروه تجربی (12 نفر) و گروه کنترل (10 نفر) قرار گرفتند. پس از آزمونهای اولیه، گروه تجربی، برای 24 جلسه تمرینات کششی منتخب را انجام دادند. پس از اتمام دوره تمرینی مجددا آزمون‌ها تکرار شد و با استفاده از آزمون t در گروه‌های مستقل نتایج زیر بدست آمد. یافته‌ها: میزان فلکشن زانوی راست زنان دارای آرتروز پس از انجام تمرین کششی ۴% و عملکرد حرکتی فلکسورهای زانوی چپ آنان پس از انجام تمرین کششی۳% نسبت به پیش آزمون افزایش داشت (۰001/۰=P). نتیجه‌گیری: تمرینات کششی تأثیر معناداری بر افزایش عملکرد حرکتی و میزان فلکشن زانوی زنان میانسال دارای آرتروز دارد. لذا پیشنهاد می‌شود در برنامه‌های توانبخشی این بیماران از تمرینات کششی استفاده شود.  [1] Arthrosis

کلیدواژه‌ها