ارتباط بین ویژگی‌های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی با عملکرد در دختران هندبالیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف: این تحقیق با هدف بررسی ارتباط بین ویژگی­های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی در بازیکنان هندبالیست نخبه انجام شد. روش شناسی: 42 دختر هندبالیست 14-16 سال باحداقل داشتن 6 سال تجربه هندبال به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. در این تحقیق قد، وزن، درصد چربی، دور ساعد، دور ساق پا، پارامترهای ویژه اندام فوقانی انتهایی، اندام فوقانی انتهایی، طول بازو، طول ساعد، پهنای کف دست) و شاخص توده بدن اندازه­گیری شد.آزمون­های بررسی عملکرد در این تحقیق شامل پرتاب توپ مدیسین بال(توان بیهوازی بالاتنه)، تست شوت کورنیش(دقت شوت) و حداکثر اکسیژن مصرفی بود. داده­های به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss18 و روش آماری همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. یافته­ها: نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین دور ساعد و پرتاب توپ مدیسین بال (توان بی هوازی بالاتنه)، وزن بدن و قدرت پرتاب توپ با دقت شوت وجود دارد. همچنین بین درصد چربی بدن با حداکثر اکسیژن مصرفی، و پهنای کف دست با دقت شوت همبستگی مثبت و معنی­داری مشاهده شد. بحث و نتیجه گیری: یافته­های این مطالعه نشان داد که هر مقدار طول اندام فوقانی انتهایی ورزشکار بلندتر باشد، دقت شوت بالاتری خواهد داشت و با افزایش وزن بدون چربی و کاهش درصد چربی بدن، توان بی هوازی افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها