تأثیر 6 هفته تمرینات ویبریشن کل بدن بر عملکرد عضلانی و کیفیت خواب زنان سالمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر 6 هفته تمرینات ویبریشن کل بدن بر عملکرد عضلانی و کیفیت خواب زنان سالمند غیرفعال بود. نمونه آماری شامل 30 نفر از زنان سالمند بودند که به صورت داوطلبانه در این طرح شرکت کرده و پس از همسان سازی به دو گروه 15 نفری تجربی و کنترل تقسیم شدند. پروتکل تمرینی، شامل ایستادن بر روی دستگاه ویبرشن با فرکانس 30 هرتز، دامنه 10 میلیمتر در 5 وضعیت بدنی مختلف ایستاده مستقیم، اسکات 90 درجه در زانوها، اسکات 90 درجه زانو با چرخش خارجی پاها، روی پای راست و پای چپ، به مدت شش هفته و سه جلسه در هفته بود. از آزمون‌های Timed Up & Go و 5-Chair stand جهت ارزیابی عملکرد عصبی-عضلانی و پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ استفاده شد. تجزیه تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های t وابسته و مستقل انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که 6 هفته تمرینات ویبریشن کل بدن سبب بهبود عملکردهای عصبی-عضلانی (001/0=P) و کیفیت خواب سالمندان (001/0=P) گردید. بنابراین از این نوع تمرینات می‌توان در کنار سایر روش‌های درمانی جهت افزایش عملکرد عصبی-عضلانی و همچنین بهبود کیفیت خواب سالمندان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها