مقایسه تأثیرات یک دوره تمرینات قدرتی با ثبات دهنده مرکزی بر عوامل آمادگی جسمانی زنان سالمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر مقایسه تأثیرات یک دوره تمرینات قدرتی با ثبات دهنده مرکزی بر فاکتورهای آمادگی جسمانی زنان سالمند می‌باشد. آزمودنی‌های این تحقیق 30 زن سالمند (میانگین سنی 47/4 ± 5/61 سال، قد 73/3 ± 86/162 سانتیمتر و وزن 54/4 ± 62 کیلوگرم) بودند که بر طبق معیارهای ورود به تحقیق و آگاهی کامل از مراحل اجرای کار انتخاب شدند و به صورت همگن در سه گروه 10 نفره تجربی 1 (تمرین قدرتی)، تجربی 2 (تمرین ثبات دهنده مرکزی) و کنترل قرار گرفتند. قبل و بعد از انجام پروتکل تمرینی، میزان تعادل ایستا، پویا و قدرت اندام تحتانی همه آزمودنی‌ها ارزیابی شد. سپس گروه تجربی 1 و 2 تمرینات خود را به مدت 8 هفته (سه جلسه در هفته) انجام دادند. برای تعیین اختلاف بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون هر یک از گروه‌های تحقیق از روش آماری t وابسته و برای مقایسه بین میزان تغییرات گروه‌های مطالعه از آزمون آنوا استفاده شد. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج نشان داد که 8 هفته تمرینات، تأثیر  معنی داری بر میزان تعادل پویا (002/0=P در گروه قدرتی، 0001/0=P، در گروه ثبات مرکزی)، ایستا (0001/0= Pدر هر دو گروه تجربی) و قدرت (001/0=P در گروه قدرتی) دارد. همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین میزان تأثیرات تمرینات قدرتی و ثبات دهنده مرکزی بر متغیر تعادل پویا (516/0=P)، تعادل ایستا (437/0=P) و قدرت (068/0=P) در گروه‌های تجربی مشاهده نشد. با توجه به نتایج تحقیق می‌توان بیان کرد که اعمال دوره تمرین‌های ثبات دهنده مرکزی و قدرتی باعث بهبود تعادل ایستا، پویا و قدرت اندام تحتانی در جامعه سالمندان می‌شود و باعث مشارکت بیشتر آنان خواهد شد.