بررسی و مقایسۀ روند کاهش تعادل و انعطافپذیری مردان و زنان در دامنه سنی 60 تا 79 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آمادگی عملکردی مفهومی است که توانایی سالمند برای اجرای فعالیت­های جسمانی زندگی روزمره با سهولت نسبی را منعکس می­کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسۀ روند کاهش تعادل و انعطاف­پذیری مردان و زنان در دامنه سنی 60 تا 79 سال خرم­آباد بود. به این منظور تعداد 140 نفر (35 مرد و 35 زن در دامنه سنی 60 تا 69 سال و 35 مرد و 35 زن در دامنه سنی 70 تا 79 سال) به­طور داوطلبانه انتخاب شدند. برای ارزیابی تعادل و انعطاف­پذیری به ترتیب از آزمون‌های­ دسترسی عملکردی و نشستن و رساندن استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­های ­T مستقل استفاده و سطح معنی­داری 05/0 در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که        1) بین تعادل و انعطاف­پذیری زنان و مردان در دامنه­های سنی 60 تا 69 سال و 70 تا 79 سال اختلاف معناداری وجود دارد (05/0p<)، 2) بین تعادل و انعطاف­پذیری مردان در دامنه سنی 60 تا 69 سال و 70 تا 79 سال اختلاف معناداری وجود دارد (05/0p<)، 3) بین تعادل و انعطاف­پذیری زنان در دامنه سنی 60 تا 69 سال و 70 تا 79 سال اختلاف معناداری وجود دارد (05/0p<) و          4) از سن 60 تا 79 سالگی تعادل و انعطاف­پذیری مردان و زنان کاهش پیش­رونده را نشان می­دهد و میزان کاهش در زنان بیش­تر از مردان است (79/15- در برابر 55/14- برای تعادل و 79/17- در برابر 63/12- برای انعطاف­پذیری). با توجه به نقش بارز تعادل و انعطاف­پذیری در انجام فعالیت­های روزمره و کاهش آنها در مردان و زنان سالمند، تقویت این دو بعد از عوامل آمادگی جسمانی مهم به نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها