تأثیر شش هفته ورزش صبحگاهی بر عملکرد حرکتی دختران 11 تا 13 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

زمینه و هدف: ورزش صبحگاهی می‌تواند بر آمادگی جسمانی وابسته به مهارت تاثیر گذار باشد از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی اثر یک دوره ورزش صبحگاهی بر عملکرد حرکتی دختران 11 تا 13 سال بود. روش تحقیق: سی نفر از بین 66 دانش آموز داوطلب آموزشگاه ابتدایی شهید حسن دهقان شهرستان مرودشت به طور تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت اجرای تحقیق حاضر در ابتدا تمامی عوامل وابسته به مهارت دانش آموزان اندازه‌گیری شد، سپس بر اساس رکورد چابکی، آزمودنی‌ها به دو گروه ورزش صبحگاهی و گروه کنترل تقسیم شدند. گروه ورزش صبحگاهی به مدت شش هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه 45 دقیقه فعالیت‌های ورزشی منتخب صبحگاهی را انجام دادند. گروه کنترل در طول این مدت فقط فعالیت‌های روزانه خود را انجام دادند. در پایان شش هفته مجدداً مشابه با پیش‌آزمون عوامل آمادگی جسمانی اندازه‌گیری شد. بعد جهت تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق از آزمون‌های آماری t مستقل و وابسته به همراه آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد (05/0≥α). نتایج آزمون t مستقل نشان داد شش هفته تمرینات ورزش صبحگاهی اثر معنی داری بر بهبود چابکی دختران 11 تا 13 سال دارد (001/0=p) با این وجود شش هفته تمرینات ورزش صبحگاهی اثر معنی داری بر سرعت عکس العمل دختران 11 تا 13 سال ندارد (06/0=p). همچنین نتایج تجزیه و تحلیل آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که شش هفته تمرینات ورزشی صبحگاهی اثر معنی داری بر بهبود سرعت و توان دختران 11 تا 13 سال دارد (001/0=p). با توجه به نتایج مطالعه حاضر نتیجه گیری می‌شود که شش هفته تمرینات ورزشی صبحگاهی بر بهبود عوامل وابسته به مهارت آمادگی جسمانی دختران اثر دارد.

کلیدواژه‌ها