تأثیر کم‌آبی ناشی از فعالیت ورزشی بر خلق‌وخوی، اشتها و درک‌مزه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف: تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات کم­آبی ناشی از فعالیت ورزشی بر خلق­وخوی، اشتها و درک­ مزه در مردان 25 تا 35 سال انجام گرفت. روش­ها: 18 آزمودنی­، در دو مرحله مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مرحله اول، آزمودنی­ها با شدت 60 درصد حداکثر ضربان قلب و به­مدت 80 دقیقه با نوارگردان بدون نوشیدن آب به فعالیت پرداختند. در مرحله دوم، آزمودنی­ها کلیه مراحل آزمون را مجدداً تکرار کرده و برای این­که دچار کم­آبی نشوند، 250 میلی­لیتر آب را با فواصل زمانی 10 دقیقه نوشیدند. یافته­ها: در مقایسه پیش­آزمون و پس­آزمون گروه­ها، در شاخص­های اشتها، تنها در احساس میل به غذا در گروه کم­آبی با ورزش (004/0≥p) و در محلول­های درک مزه، تنها مزه شیرینی (039/0≥p) و تلخی (009/0≥p) با غلظت بالا در گروه ورزش تفاوت معنی­داری داشتند. در حالی­که، در مقایسه بین گروه­ها، در خرده مقیاس­های خلق­وخوی (001/0≥p) و تنها در مزه تلخی با غلظت بالا (041/0≥p)، بین گروه­ کم­آبی با ورزش و گروه ورزش تفاوت معنی­داری مشاهده شد. نتیجه­گیری: باتوجه به نتایج حاصل از تحقیق، به­نظر می­رسد که تمرینات ورزشی بر روی خلق­وخو و اشتها موثر نبوده و تنها بر روی درک مزه تأثیر دارد. لذا با توجه به آثار سوء کم­آبی بر بدن، استفاده از کم­آبی ناشی از ورزش برای کاهش اشتها و وزن برای ورزشکاران و مربیان توصیه نمی­گردد.

کلیدواژه‌ها