بررسی اثر هشت هفته تمرین مداوم برسطوح هورمون رشد(GH)، ترکیب بدنی، نیمرخ لیپیدی و قندخون در دختران چاق غیر فعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مداوم بر سطوح هورمون رشد(GH) و نیمرخ لیپیدی در دختران چاق غیر فعال بوده است. آزمودنی‌های این پژوهش شامل 20 دختر چاق بود که بر طبق معیارهای ورود به تحقیق و آگاهی کامل از مراحل اجرای کار، انتخاب و سپس به دو گروه همگن 10 نفری گروه تمرین تداومی (با میانگین سن 07/1±40/16سال، قد 70/6±70/160 سانتی متر، وزن 74/4±400/84 کیلوگرم، شاخص توده بدنی06/1±07/32 کیلوگرم بر مترمربع) و کنترل (با میانگین سن94/0 30/16سال، قد42/5±80/158سانتی متر،وزن01/5 ±40/85 کیلوگرم، شاخص توده بدنی 65/0±52/31 کیلوگرم بر مترمربع) تقسیم شدند. گروه تمرین تداومی، تمرینات خود را به مدت هشت هفته (سه جلسه در هفته) انجام دادند، در حالی که گروه کنترل در طول انجام تحقیق هیچگونه فعالیت ورزشی نداشتند. 72 ساعت قبل و بعد از اجرای پروتکل از آزمودنی‌ها نمونه‌گیری خون به عمل آمد. برای تعیین اختلاف درون گروهی هر یک از گروه‌های تداومی و کنترل از روش آماری t همبسته(زوجی) و برای تفاوت بین گروهی از آزمون t مستقل (با سطح معنی‌داری 05/0 p) استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان دهنده تأثیر معنی دار تمرینات تداومی بر شاخص‌های هورمون رشد، ترکیب بدنی، نیمرخ لیپیدی و قند خون بود. تمرین تداومی منجر به افزایش میزان هورمون رشد و بهبود نیمرخ لیپیدی، ترکیب بدنی و قند خون شد.

کلیدواژه‌ها