اثر حاد مصرف مکمل کراتین و محرومیت از خواب بر تعادل ایستا، زمان بروز خستگی و سطح کورتیزول سرم مردان جوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

برای بررسی اثر حاد مصرف کراتین و محرومیت جزئی از خواب بر عملکرد و سطوح کورتیزول پسران ورزشکار، 10 مرد جوان والیبالیست داوطلبانه، یکبار پس از خواب کامل (هفت تا هشت ساعت خواب شبانه) و بار دیگر پس از محرومیت جزئی از خواب (سه تا چهار ساعت خواب شبانه)، در سه موقعیت کنترل (دارونما)، شرایط تجربی یک (مصرف 50 میلی گرم کراتین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) و تجربی دو (مصرف 100 میلی گرم کراتین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن)، با فاصله 72 ساعتی مابین موقعیت‌ها، و جمعاً در شش وضعیت جداگانه، از نظر تعادل ایستا، زمان بروز خستگی و سطح کورتیزول سرم مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری در میزان کراتین در هر دو موقعیت در گروه تجربی دو وجود داشت، درحالیکه در هیچکدام از موقعیت‌های دارونما و گروه تجربی یک تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد. تفاوت معنی‌داری در تعادل ایستای گروه تجربی دو پس از خواب کافی وجود داشت اما پس از محرومیت از خواب در هیچکدام از گروه‌ها تغییرات معنی‌داری مشاهده نشد. در زمان رسیدن به خستگی گروه تجربی دو پس از خواب کافی تغییرات معنی دار مشاهده شد. تغییر معنی‌داری در میانگین کورتیزول سرمی گروه تجربی دو پس از خواب کافی، وجود داشت. همچنین پس از محرومیت جزئی در گروه دارونما افزایش معنی دار در میزان کورتیزول سرم مشاهده شد ولی در گروه‌های تجربی تغییرات معنی‌داری مشاهده نشد که این نتایج را می‌توان به مصرف مکمل کراتین در ورزشکاران نسبت داد. با توجه به نتایج تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از کراتین می‌تواند سبب کاهش اثرات بی خوابی شود.

کلیدواژه‌ها