بررسی میزان شیوع مکمل‌های غذایی و دارویی در بین دانش‌آموزان شناگر شرکت کننده در مسابقات کشوری (یزد، 1391)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

زمینه و هدف: امروزه استفاده از مکمل­ها در بین ورزشکاران مبتدی و حرفه­ای و حتی غیرورزشکاران با اهداف مختلف بسیار رایج ­است. هدف این پژوهش بررسی میزان شیوع انواع مکمل­های غذایی و دارویی در بین دانش­آموزان شناگر شرکت کننده در مسابقات کشوری (یزد،1391) بود. روش: جامعه آماری این پژوهش توصیفی را 189 شناگر شرکت­کننده در مسابقات قهرمانی مدارس کشور تشکیل می‌دهد. ابزار اندازه­گیری پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود. از جدول درصد فراوانی، میانگین، میانه، واریانس و انحراف معیار برای توصیف داده‌ها و همچنین برای بررسی ارتباط بین متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد (05/0p<). نتایج­: ویتامین C، مولتی ویتامین و ویتامینE  بیشترین مصرف را در بین شناگران پژوهش را داشته است. پاسخ دهندگان آگاهی کمی از مجاز و غیرمجاز بودن مکمل­ها و داروها داشتند و داروخانه‌ها مهمترین منبع برای تهیه مکمل‌ها بوده است. نتیجه­گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت ویتامین‌ها بیشترین مصرف را در بین شناگران پژوهش داشته است. همچنین بعلت کمبود آگاهی شناگران پژوهش لزوم برنامه‌ریزی برای بالا بردن دانش آنها جهت استفاده بهینه از مکمل‌ها و عدم استفاده از داروهای غیرمجاز ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها