مقایسه‌ی اکسیژن مصرفی کل به هنگام ورزش بیشینه پس از دو نوع گرم کردن شدید و متوسط در زنان بسکتبالیست نخبه

شناسنامه علمی شماره

چکیده

هدفاز پژوهش حاضر مقایسه‌ی کل اکسیژن مصرفی به هنگام ورزش بیشینه پس از دو نوع گرم کردن شدید و متوسط در بازیکنان بسکتبال زن تهرانی می‌باشد. در پژوهش حاضر 7 بازیکن بسکتبال زن نخبه با میانگین سنی 52/1±21 سال و میانگین قد 72/3±8/166 سانتی‌متر و وزن 76/5±85/60 کیلوگرم به صورت هدفمند از بین تیم‌های بسکتبال دسته یک استان تهران انتخاب شدند. آزمودنی‌ها در دو جلسه جداگانه دو پروتکل گرم کردن متوسط (با 65 درصد ضربان قلب بیشینه) و گرم کردن شدید (با 85 درصد ضربان قلب بیشینه) را به مدت شش دقیقه پیش از ورزش اجرا کردند. پس از آن ورزش بیشینه را بر اساس پروتکل بالک و ویر تا رسیدن به واماندگی اجرا کردند. شاخص‌های تنفسی توسط دستگاه تجزیه گازهای تنفسی مدل 600ZAN اندازه‌گیری شد و ارزیابی ترکیبات بدنی از دستگاه سنجش ترکیبات بدنی Body In مدل 5/5 Venus استفاده شد. بررسی‌ها نشان داد که گرم کردن شدید موجب کاهش اکسیژن مصرفی کل و کارایی بهتر ورزشکار به هنگام ورزش بیشینه می‌شود.

کلیدواژه‌ها