ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن wheyاﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﻇﺮﻓﯿﺖ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺗﺎم ﭘﻼﺳﻤﺎی ﻣﺮدان ﺟﻮان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه: اثر مصرف پروتئین whey بر کنترل اشتها، رشد عضلات و متابولیسم چربی در افراد سالم نشان داده­ شده است اما اطلاعات محدودی در مورد اثر مصرف پروتئین whey بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی بدن و همچنین عوامل خطرزای متابولیک در افراد دارای اضافه وزن و چاق در دسترس می­باشد. هدف از این پ‍‍‍ژوهش، بررسی تأثیر مصرف مکمل پروتئین whey همراه با تمرین مقاومتی بر ظرفیت آنتی­اکسیدانی مردان جوان بود. روش: نمونه آماری این پژوهش را 30 دانشجوی جوان غیرورزشکار دارای اضافه وزن با میانگین سن 16/1±1/20 سال و BMI 01/1±88/26 کیلوگرم بر مترمربع تشکیل می‌دهد که بطور تصادفی به سه گروه مساوی (دو گروه تجربی و یک گروه کنترل) تقسیم شدند: گروه‌های تجربی علاوه بر شش هفته تمرین مقاومتی مکمل پروتئین Whey ایزولات به مقدار 30 گرم در روز و یا دارونما مصرف نمودند. سطوح گلوتاتیون (GSH) و ظرفیت آنتی­اکسیدانی تام پلاسما (TAC)، قبل و بعد از دوره تمرینی اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی بن فرونی تحلیل شد (05/0>p). نتایج: تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد شش هفته تمرین مقاومتی و تمرین همراه با مصرف مکمل Whey و دارونما سبب افزایش معنادار سطح گلوتاتیون شد. بعلاوه تفاوت معناداری در ظرفیت آنتی­­اکسیدانی تام پلاسمای سه گروه علی رغم افزایش آن در گروه‌های تجربی مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: شش هفته تمرین مقاومتی همراه با مصرف مکمل Whey سبب افزایش معنادار سطح گلوتاتیون و افزایش غیرمعنادار ظرفیت آنتی­­اکسیدانی تام پلاسما در مردان جوان دارای اضافه وزن گردید.
کلید واژه‌ها:

کلیدواژه‌ها