تأثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر سطوح سرمی ادیپونکتین و کلسترول تام پسران 18-16 ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی ادیپونکتین و کلسترول تام پسران 16-18 ساله است. روش‌شناسی: بدین منظور تعداد 24 دانش‌آموز 18-16 ساله سالم و غیر فعال دبیرستان شبانه روزی حاج جلیل فلاحی شهرستان مرودشت با میانگین سن 92/0±91/16 سال، میانگین وزن 05/5±19/74 کیلوگرم و میانگین قد 04/5±40/170 سانتی‌متر به صورت داوطلبانه و بر حسب شرایط مورد نیاز تحقیق از طریق فراخوان و اطلاع از شرایط پژوهش انتخاب شدند. سپس به طور تصادفی به دو گروه تمرین مقاومتی و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین مقاومتی به مدت هشت هفته (سه روز در هفته) با شدت 75-60 درصد یک تکرار بیشینه به اجرای تمرین قدرتی پرداختند. در هر جلسه هشت ایستگاه تمرینی به کار رفت و حرکات هر ایستگاه در سه نوبت اجرا شد. قبل و بعد از هشت هفته تمرین از همه آزمودنی‌ها در حالت ناشتا از ورید بازویی دست راست خون‌گیری (پنج میلی‌لیتر) به عمل آمد. جهت تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق از آزمون‌های آماری t مستقل و وابسته استفاده شد (05/0P≤). یافته‌ها: نتایج نشان داد که هشت هفته تمرین مقاومتی اثر معنی‌داری بر آدیپونکتین ندارد (13/0=p) با این وجود منجر به کاهش معنی‌دار کلسترول تام (01/0=p) می‌گردد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این تحقیق نتیجه‌گیری می‌شود این پروتکل تمرینی بر بهبود ادیپونکتین اثرگذار نبوده با این وجود منجر به بهبود کلسترول تام گردیده است.

کلیدواژه‌ها