تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی با مصرف عصاره زعفران بر تستوسترون، FSH و LH موش‌های صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

زمینه و هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات عصاره آبی زعفران همراه با تمرین مقاومتی بر هورمون‌های تستوسترون، FSH و LH موش‌های صحرایی بود. مواد و روش‌ها: بهمین منظور 37 راس موش صحرایی نر بالغ با محدوده وزنی 24/27±58/222 به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. موش‌های صحرایی به طور تصادفی به چهار گروه شامل تمرین مقاومتی (rt پنج روز در هفته، به مدت شش هفته)، مصرف عصاره زعفران (zs روزانه mg/kg 25)، ترکیب تمرین مقامتی همراه با مصرف عصاره زعفران (rt & zs) و کنترل © تقسیم شدند. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون‌های کلوموگروف- اسمیرنوف، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد (05/0≥α). یافته‌ها: نتایج نشان داد که تستوسترون (012/0=p)، FSH (002/0=p) و LH (014/0=p) در گروه مصرف عصاره آبی زعفران همراه با تمرین مقاومتی بالاتر از گروه کنترل بود؛ FSH (004/0=p) و LH (047/0=p) در گروه مصرف عصاره آبی زعفران همراه با تمرین مقاومتی بالاتر از گروه مصرف عصاره زعفران بود همچنین FSH در گروه مصرف عصاره آبی زعفران همراه با تمرین مقاومتی بالاتر از گروه تمرین مقاومتی (015/0=p) بود. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر شش هفته تمرین مقاومتی و مصرف عصاره آبی زعفران به تنهایی اثر معنی‌داری بر فعالیت‌های دستگاه تولید مثل موش‌های صحرایی نر ندارد؛ با این وجود ترکیب مصرف مکمل آبی زعفران همراه با تمرین مقاومتی اثر معنی‌داری در افزایش عملکرد این دستگاه دارد.

کلیدواژه‌ها