بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی برسطوح اینترلوکین- 10، لنفوسیت، مونوسیت و ماکروفاژ پسران 18-17 ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی براینترلوکین- 10، لنفوسیت، مونوسیت و ماکروفاژ بود. .24 نفر از دانش آموزان پسر 16-18 ساله دبیرستان شهرستان مرودشت با میانگین سن 92/0±91/16 سال، میانگین 05/5±19/74 کیلوگرم و قد 04/5±40/170 سانتی‌متر به صورت داوطلبانه و بر حسب شرایط مورد نیاز تحقیق انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه تمرین مقاومتی و کنترل قرار گرفتند. گروه تمرین به مدت هشت هفته (سه روز در هفته) با شدت 75- 60 درصد یک تکرار بیشینه به اجرای تمرین مقاومتی پرداختند. در هر جلسه هشت ایستگاه تمرینی به کار رفت و حرکات هر ایستگاه در سه نوبت اجرا شد. قبل و بعد از هشت هفته تمرین از همه آزمودنی در حالت ناشتا خون گیری (5 سی سی) به عمل آمد. جهت تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق از آزمون‌های آماری t مستقل و t وابسته استفاده شد(5 0/0p≤). یافته‌ها نشان داد که هشت هفته تمرین مقاومتی منجر به افزایش معنی دار اینترلوکین 10(04/0p=)، کاهش معنی دار لنفوسیت (02/0 (p= کاهش مونوسیت (11/0(p= و ماکروفاژ (09/0p=) می‌گردد. نتیجه گیری: تمرین مقاومتی به مدت هشت هفته می‌تواند اثرات مفیدی روی برخی نشانگرهای التهابی بگذارد و موجب کاهش خطر حوادث بیماری‌های قلبی- عروقی شود.

کلیدواژه‌ها