تأثیر هشت هفته تمرینات یوگا بر آگاهی بدنی دانشجویان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه: هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر 8 هفته تمرینات یوگا بر آگاهی بدنی دانشجویان دختر بود. روش کار: این تحقیق از نوع نیمه تجربی است. نمونه آماری 40 دانشجوی دختر 18 تا 26 ساله دانشگاه پیام نور شیراز بودند که به صورت تصادفی در دو گروه تمرینات یوگا و کنترل قرار گرفتند. آگاهی بدنی دانشجویان توسط پرسشنامه آگاهی بدنی شیلدز (1989) اندازه گیری شد. تمرینات یوگا شامل 8 هفته تمرین به صورت 3 جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقیقه اجرا گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون t مستقل مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد بهبود معنی‌داری در آگاهی بدنی و زیر مقیاس‌های آن (به جز چرخه خواب و بیداری) در گروه تجربی در مقایسه با سطح پایه و گروه کنترل پس از 8 هفته تمرینات یوگا دیده شد (001/0= p). نتیجه گیری: اثر تمرینات یوگا بر آگاهی بدنی دانشجویان را می‌توان به اثرات مثبت یوگا بر جسم و روان نسبت داد و این نتیجه حاکی از بهبود ارتباط ذهن و بدن و توجه بیشتر دانشجویان به خود در اثر تمرینات یوگا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها