رابطۀ بین سطح فعالیت بدنی و دانش تغذیه‌ای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین میزان فعالیت بدنی و دانش تغذیه‌ای و مقایسه آن در دانشجویان مرد و زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد بود. روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش توصیفی پیمایشی را دانشجویان زن و مرد رشته‌های مختلف تحصیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد مشهد که در نیمسال دوم ٩٠- ٨٩ واحد تربیت بدنی عمومی را انتخاب کرده بودند (4٠٠٠ نفر) تشکیل دادند. نمونه‌های آماری پژوهش با توجه به جدول کرجسی- مورگان ٣٧٦ دانشجو بود (١٨٨مرد و ١٨٨زن)، که به طور تصادفی از بین دانشجویان شرکت کننده در 2١۵ کلاس درس تربیت ‌بدنی عمومی (١١٣ کلاس آقایان و ١٠٢ کلاس خانم‌ها) انتخاب گردیدند. در این پژوهش از پرسشنامۀ جی وانو ترکانی استفاده گردید(روایی82/0، اعتبار 79/0). روش­های آماری: پس از جمع­آوری پرسشنامه­ها، برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. از میانگین‌، جدول و شکل‌ها برای توصیف داده‌ها و از آزمون t استیودنت، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی دانکن و ضریب همبستگی پیرسون برای تحلیل داده‌ها استفاده گردید(<0/05P).          نتایج: بین سطح فعالیت ‌بدنی کل آزمودنی‌ها و همچنین دانشجویان زن و هم مرد با دانش تغذیه‌ای آن‌ها رابطه معنی‌داری وجود ندارد (>0/05P). بین سطح فعالیت بدنی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی‌داری وجود دارد (<0/05P). بین میزان دانش غذایی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی‌داری وجود ندارد (>0/05P). بین میزان دانش غذایی دانشجویان در رشته­های مختلف تحصیلی تفاوت معنی‌داری وجود دارد (<0/05P). نتیجه‌گیری: با توجه به فرصت خوبی که جوانان ضمن تحصیل در دانشگاه برای آموزش دانش تغذیه‌ای و سلامت دارند. لذا توصیه می‌شود به دروس مرتبط با تربیت بدنی و تغذیه برای ارتقائ سلامت و دانش تغذیه‌ای جامعه توجه بیشتری اعمال گردد.

کلیدواژه‌ها