اثر هشت هفته تمرین با وزنه و مصرف مکمل ترکیبی (کربوهیدرات- پروتئین- کراتین) بر قدرت و ترکیب بدن مردان ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مصرف مکمل‌ها ورزشی در چند سال اخیر در میان ورزشکاران رقابتی در اکثر رشته‌های ورزشی متداول شده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیرات هشت هفته تمرین با وزنه و مصرف مکمل ترکیبی (کربوهیدرات- پروتئین- کراتین) بر قدرت و ترکیب بدن مردان ورزشکار پرورش اندام کار می‌باشد. آزمودنیها شامل 18 پرورش اندام کار شهرستان اهواز بود که با توجه به معیارهای ورود به مطالعه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه تجربی و دارونما قرار گرفتند. هر دو گروه تمرینات خود را به مدت هشت هفته (هفته‌ای سه جلسه) انجام دادند. گروه تجربی و دارونما (مصرف شبه دارو) روزی دو وعده به مصرف مکمل ترکیبی کربوهیدرات- پروتئین- کراتین و شبه دارو پرداختند (یک وعده در صبحانه ساعت 8 صبح و وعده دوم 15 دقیقه بعد از تمرین با وزنه بعد از ظهر همراه با 350 تا 400 میلی لیتر آب(. در روزهایی که تمرین انجام نگرفت مصرف مکمل هم به همان صورت در صبحانه ساعت 8 صبح و همان ساعتی که تمرین در روز قبل تمام شده بود، مصرف شد. یافته‌های مطالعه نشان داد که پس از اجرای پروتکل تمرینی در گروه تجربی در متغیرهای وابسته (قدرت بالا تنه و پایین تنه و وزن بدون چربی) تفاوت معنی‌داری مشاهده گردید در حالیکه در وزن چربی و درصد چربی تغییرات معنی دار نبود.

کلیدواژه‌ها