تأثیر هشت هفته تمرینات ریتمیک محلی بر تعادل پویای دانش‌آموزان دختر کم‌توان ذهنی در مقطع ابتدائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات ریتمیک محلی بر تعادل پویای دانش‌آموزان دختر کم‌توان ذهنی بود. بدین منظور، 20 دانش‌آموز دختر کم‌توان ذهنی در دسترس، در دو گروه ده نفره کنترل و تجربی مورد مطالعه قرار گرفتند. مدت کار تجربی هشت هفته سه جلسه‌ای و شامل اجرای تمرینات ریتمیک منطقه ایلام به مدت 60-45 دقیقه بود. در پیش و پس‌آزمون، تعادل پویای آزمودنی‌ها به وسیله آزمون گردش ستاره‌ای ارزیابی شد. یافته‌های آزمون t همبسته بر پیشرفت معنادار هر دو گروه دلالت داشتند (000/0P=)، اما تفاوت بین گروه‌ها در پس‌آزمون، از لحاظ آماری معنادار نبود (859/0P=). برطبق این یافته‌ها، اگرچه مقطع ابتدائی دوره‌ای مساعد برای رشد عملکردهای تعادلی است، اما عناصر موجود در تمرینات ریتمیک محلی، توانایی بهره‌گیری از این پتانسیل را نداشتند.

کلیدواژه‌ها