تحلیل وضعیت موجود ایمنی مجموعه‌های ورزشی دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقه پنج در مقایسه با وضعیت مطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این تحقیق بررسی وضعیت موجود ایمنی مجموعه‌های ورزشی استان مرکزی (دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقه پنج و اماکن ورزشی تربیت بدنی استان مرکزی) در مقایسه با وضعیت مطلوب و ارائه الگوی ایمنی بود، در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استفاده شد و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اماکن ورزشی در سطح استان مرکزی اعم از اماکن ادارات کل تربیت بدنی و اماکن ورزشی منطقه پنج و روسا و کارشناسان تربیت بدنی استان و منطقه بود که تعداد این افراد 40 نفر بودند و تعداد  اماکن در ادارات کل استان در حوزه شهری137 و در دانشگاه‌های منطقه 5 سیزده واحد بودند. در مجموع 20 مجموعه ورزشی از تربیت بدنی استان و 8 مجموعه ورزشی از دانشگاه‌های منطقه پنج به عنوان نمونه انتخاب گردید. تمام روسا و کارشناسان تربیت بدنی استان و منطقه پنج نیز به عنوان نمونه انتخاب شدند. از آزمون تی و کای اسکوار برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق نشان می‌دهد استانداردهای ایمنی در اماکن ورزشی منطقه پنج و استان مرکزی در برخی از متغیرها همچون سیستم اطفاء حریق و رعایت استانداردهای ضد آتش‌سوزی رعایت نشده و پاسخ دهندگان وضعیت را خیلی ضعیف قلمداد کردند. در خصوص اماکن و تجهیزات مورد نیاز معلولین نیز پاسخ دهندگان وضعیت اماکن ورزش دانشگاه‌های آزاد و استان مرکزی را خیلی ضعیف توصیف کردند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که برای ساخت اماکن ورزشی در اکثر دانشگاه‌ها از نظرات کارشناسان اداره تربیت بدنی دانشگاه استفاده نمی‌شود. تحلیل نتایج نشان می‌دهد تفاوت آماری معنی‌داری بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود اماکن ورزشی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقه پنج و همچنین اماکن ورزشی در سطح استان مرکزی وجود دارد، به عبارتی پاسخ دهندگان وضعیت موجود را مناسب نمی‌دانند.

کلیدواژه‌ها