تأثیر تمرین عضلات تنفسی بر عملکرد تهویه‌ای شناگران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با هدف بررسی تأثیر تمرین عضلات دمی بر عملکرد تهویه­ای شناگران، 16 نفر از اعضای تیم شنای دختران استان کرمانشاه به صورت داوطلبانه انتخاب و به شکل تصادفی به دو گروه 8 نفری شبه تمرین با میانگین (سن 98/1±75/10، قد 7/14±68/140، وزن 61/10±17/32) و تجربی با میانگین (سن 18/2±75/10، قد 62/13±68/143، وزن 01/9±6/36)  تقسیم شده و به مدت 8 هفته (3 جلسه در هفته، 30 تنفس در هر جلسه) به تمرین پرداختند. قبل و پس از پروتکل تمرینی از شناگران آزمون اسپیرومتری به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون t و با استفاده از نرم افزار spss (سطح معنی‌داری 05/0P<) استفاده شد. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که پس از اعمال تمرین عضلات دمی، مقادیر FVC،FEV1 و  FEV1 / FVCدر هر دو گروه نسبت به پیش آزمون تغییر معنی­داری نداشته است و اختلافی میان درصد پیشرفت در گروه تجربی با شبه تمرین مشاهده نشده است. می­توان نتیجه گرفت که احتمالا تمرین عضلات دمی نمی­تواند عملکرد تهویه­ای را در این گروه از ورزشکاران بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها