تأثیر24 ساعت محرومیت از خواب بر غلظت IgG سرم در دانشجویان تربیت بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر 24 ساعت محرومیت از خواب بر غلظت IgG سرم بود. بدین منظور 10 دانشجو مرد تربیت بدنی با دامنه سنی 21 تا 24 سال و میانگین شاخص توده بدن 22/22 کیلوگرم بر متر مربع به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. در روز اول، آزمودنی­ها بعد از خواب نورمال، ساعت 7:30 صبح از خواب بیدار شدند، در ساعت 8 صبح نمونه خونی اول گرفته شد سپس تا ساعت 7:30 صبح روز بعد از خواب محروم شدند، نوبت دوم نمونه‌گیری خونی بعد از 24 ساعت محرومیت از خواب در ساعت 8 صبح روز دوم گرفته شد. تغییرات غلظت IgG سرم در پیش‌آزمون و پس‌آزمون با آزمون t وابسته با استفاده از نرم­افزار spss آنالیز شد. نتایج نشان داد که 24 ساعت محرومیت از خواب موجب افزایش معناداری در غلظت IgG سرم شد (035/0=p). این پژوهش نتیجه می­گیرد که محرومیت از خواب سبب افزایش معناداری در غلظت IgG سرم می­شود و می­تواند سیستم ایمنی را تحت فشار قرار ­دهد.

کلیدواژه‌ها