تأثیر تمرین هوازی در آب بر کیفیت زندگی و سطوح بتاآندورفین زنان باردار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بارداری با ایجاد تغییرات جسمانی و روانی خاص در زندگی زنان نه تنها می‌تواند درک آنان از کیفیت زندگی را متأثر سازد بلکه اجرای برخی از حرکات را برای انجام فعالیت‌های معمول زندگی مشکل می‌سازد. توصیه بر این است که زنان باردار باید به شرکت در برنامه‌های تمرین بدنی منظم با شدت مناسب، که نشان داده شده است که در طی بارداری موثر و ایمن هستند، تشویق گردند. این تحقیق بر آن بوده است که تأثیر 8 هفته تمرینات هوازی در آب را بر کیفیت زندگی و سطوح بتا آندورفین زنان باردار بررسی نماید. برای این کار، 24 زن باردار 24 تا 30 سال داوطلب به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. پس از تکمیل پرسشنامه کیفیت زندگی و خونگیری برای ارزیابی سطوح بتاآندورفین، گروه تجربی، تمرینات هوازی در آب را با شدت 60 تا 70 درصد اکسیژن مصرفی بیشینه، سه جلسه در هفته به مدت هشت هفته انجام ‌دادند. بررسی تغییرات هورمون بتاآندروفین در گروه تجربی، حاکی از افزایش معنادار 03/49 درصدی بود. معیار کلی کیفیت زندگی در زنان باردار نیز بر اثر هشت هفته تمرینات در آب بطور معنی‌داری بهبود پیدا کرد (001/0=P). بنابراین، به نظر می‌رسد که استفاده از تمرینات در آب می‌تواند یکی از منابع در دسترس برای بانوان باشد تا با استفاده از آن بتوانند از یک کیفیت زندگی خوب و بهتر در طی دوران بارداری بهره‌مند شوند.

کلیدواژه‌ها