اثر تمرین متغیر و تعداد کوشش‌های تمرینی براکتساب، یادگیری و انتقال سرویس والیبال در کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تمرین متغیر و تعداد کوشش‌های تمرین بر اکتساب، یادگیری و انتقال یک مهارت سرویس والیبال می‌باشد. بدین منظور 40 دانش آموز(میانگین 2/11 سال) در دو گروه مساوی تمرین متغیر و ثابت به صورت تصادفی قرار گرفتند. شرکت‌کنندگان هر دو گروه در طی مرحله تمرین 450 کوشش را به ترتیبی انجام دادند که پس از هر 150 کوشش یک آزمون یادداری و یک آزمون انتقال به عمل آمد. داده‌های گردآوری شده با استفاده از آزمون‌های tمستقل و ANOVA تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بیشتر شدن  تعداد کوشش‌ها در مرحله اکتساب، سبب یادگیری در هر دو مرحله یادداری و انتقال می‌شود (ارزش p  هم در یادداری و هم در انتقال P=0/001). اما اثر نوع تمرین در مرحله یادداری مشاهده نشد ( (p=0/21. در حالی که در آزمون انتقال این اثر مشاهده شد (p=0/004).  الگوی نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می‌کند وقتی که هدف کسب الگوی مهارت باشد تمرین به روش ثابت بهتر است،  چرا که بیشتر شدن تمرین (بیشتر شدن تعداد کوشش‌های مرحله اکتساب)، سبب بیشتر شدن اختلاف در بین دو گروه می‌شود. اما هنگامی که هدف یادگیری پارامتر است، استفاده از تمرین متغیر سودمند است.

کلیدواژه‌ها