بررسی رابطه بین وجدان‌کاری و رفتار شهروندی سازمانی در دبیران تربیت بدنی نواحی هفت‌گانه مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیما به وسیله سیستم‌های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثر بخشی و کارایی عملکرد سازمان می‌شود(جواهری کامل، 1388). هدف این تحقیق، تعیین رابطه بین وجدان‌کاری و رفتار شهروندی سازمانی در دبیران تربیت بدنی بود. جامعه آماری را کلیه دبیران تربیت بدنی (403 نفر مرد و 478 نفر زن) نواحی هفت‌گانه مشهد  تشکیل دادند که نمونه آماری با استفاده از فرمول جدول مورگان 267 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه 16عبارتی وجدان‌کاری کاستا و مک کرا [1](1992) و پرسشنامه 23عبارتی رفتار شهروندی سازمانی پودساکف[2] (1990) جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. برای همین منظور  از آزمون کولموگروف اسمیرنف برای تعیین طبیعی بودن توزیع متغیرها، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t در گروه‌های مستقل استفاده شد. تجزیه و تحلیل یافته‌ها نتایج نشان داد که بین وجدان‌کاری و ابعاد آن(نوع دوستی، وظیفه شناسی، جوانمردی، ادب و مهربانی، فضیلت مدنی) با رفتار شهروندی سازمانی در سطح آلفا 05/0رابطه معنی داری وجود دارد، بین دبیران زن و مرد بر اساس رفتار شهروندی سازمانی و وجدان‌کاری تفاوت معنی داری در سطح آلفا 05/0  مشاهده نگردید.[1]  Costa & McCrae


[2] Podsakof

کلیدواژه‌ها