ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮوﭘﻮزﻫﺎی ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎ درد ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻤﺮی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ     ﻣﯿﮑﺮوﭘﻮزﻫﺎی ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑـﺎ درد ﻣـﺰﻣﻦ ﮐﻤـﺮی    ﺑﻮد .روش ﺷﻨﺎﺳﯽ  :ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮ  ع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﯿﺶ    ﭘﺲ– آزﻣﻮن  آزﻣﻮن ﺑﺮای دو ﮔﺮوه ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ  .آزﻣـﻮدﻧﯽ  ﻫـﺎی   ،  ﺳﺎل ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﻤﺮدرد ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻮدﻧﺪ. ﮐﺎر ﺗﺠﺮﺑﯽ 57 اﻟﯽ 50 ﻧﻔﺮه از    ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺮد  در داﻣﻨﻪ ﺳﻨﯽ    17ﺗﺤﻘﯿﻖ، دو ﮔﺮوه     دﻗﯿﻘﻪ 1-2 ﺷﺎﻣﻞ  اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت  ﺑﺪﻧﯽ    ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﺷـﺶ ﻫﻔﺘـﻪ     ﺑـﻮد . در ﭘـﯿﺶ و  ، ای ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻧـﯿﻢ ﺳـﺎﻋﺖ ﮐـﺎر        در ﻣﺤـﯿﻂ اداره ﭘﺲ آزﻣﻮن،  ﺳﻄﺢ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﻮﺳﺘﺮی ارزﯾـﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾـﺪ   .ﻋﻤﻠﯿـﺎت آﻣـﺎری در دو ﺳـﻄﺢ    P )  دو ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ t ا ﺳﻤﯿﺮﻧﻮف و آزﻣﻮن – ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮن ﮐﻠﻤﻮﮔﺮوف     ،آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ    ﺗﻮﺳـﻂ ﻧـﺮم   ،( <0/05 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ   . ﯾﺎﻓﺘﻪ SPSSاﻓﺰار   ﻫﺎ :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺎﺗﻮاﻧ   ﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻻﻟﺖ داﺷـﺘﻨﺪ  .در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ،   ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل    در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ   در ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮاﺑﺮ    ﺑﺎ ﭘﯿﺶ   ، آزﻣﻮن آزﻣﻮن  ﺑﻮد .ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی   :اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ   ﺑـﺮ  ، ﻫـﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮوﭘﻮزﻫﺎی ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎری روی وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ درد ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻤﺮی دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ.

کلیدواژه‌ها