ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮات ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ آب درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺷﺪت درد و ﻟﻮردوزﮐﻤﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺳﺘﻮنﻓﻘﺮات، ﻗﻮسﮐﻤﺮی اﺳﺖ و ﮐﻤﺮدرد ﯾ ﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮارض آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﺮﺑـﻮط  ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮات ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ و ﯾ ﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ آب درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺷـﺪت  درد و   ﺗـﺎ 18  ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل (ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺳـﻨﯽ 21  ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ و 22)  ﻧﻔﺮ65 ﻟﻮردوز ﮐﻤﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ ﺑﻮد .ﺗﻌﺪاد  ﻫﻔﺘـﻪ ) ﻫﻔﺘـﻪ اﯾـﯽ  ﺳـﻪ 12  ﺳﺎل داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ و آب درﻣﺎﻧﯽ ﺑـﻪ  ﻣـﺪت 25 ﺟﻠﺴﻪ (ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻖ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﺒﮏ، ﺷﺪت دردﮐﻤﺮ و ﺧﻂﮐـﺶ  ﻣﻨﻌﻄـﻒ،  درﺟـﻪ  ﻟـﻮرد وز   ﯾﮏ ﺳـﻮﯾﻪ  ﺑـﺮای  ﺗﺠﺰﯾـﻪ  و ﺗﺤﻠﯿـﻞ  دادهﻫـﺎ ANOVA ﮐﻤﺮ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪ .از روشﻫﺎی آﻣﺎری ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﮑﺮر و  (و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﺷـﺪت P= 0/000) اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ دو روش اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ  (در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﻔﺎوت، ﻣﻌﻨﯽداری ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ  داﺷـﺘﻪ  اﺳـﺖ  و در P = 0/006)  (و ﻟﻮردوز ﮐﻤﺮ P = 0/000) دردﮐﻤﺮ  ﻣـﺸﺎﻫﺪه  ﻧـﺸﺪ  .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ  ﺟﻬـﺖ  ﮐـﺎﻫﺶ  ﺷـﺪت  دردﮐﻤـﺮ، 2و1 ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﯿﻦ دادهﻫﺎی ﭘﯿﺶ و ﭘﺲآزﻣﻮن ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت آب درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺮای اﺻﻼح ﻟﻮردوز ﮐﻤﺮ، ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺑـﺮای  درﻣـ ﺎن اﻓـﺮادی  ﮐـﻪ  ﻫﻤﺰﻣـﺎن  دﭼـﺎر  ﻋﺎرﺿﻪ ﻫﺎﯾﭙﺮﻟﻮردوزﯾﺲ و درد ﮐﻤﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ از ﯾ ﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد زﯾﺮا روﻧﺪ ﺑﻬﺒـﻮدی  اﻓﺮاد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮای ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت دارد و ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻫـﺮ  ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﺧـﺼﻮﺻﯿﺎت  ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .

کلیدواژه‌ها