ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎدل اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ و دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ورزﺷﮑﺎران دارای رﺑﺎط ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ آرﺗﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ﻆ ﭘﺎﯾﺪاری 20)  ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ 2 ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ رﺑﺎطﻫﺎی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه زاﻧﻮ رﺑﺎط ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻗﺪاﻣﯽ   ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺮﮐﺘﯽ زاﻧﻮ و ﺗﻌﺎدل ACL دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ_اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻔﺼﻞ زاﻧﻮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﺳﯿﺐ  از ACL (. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺗﺴﺮﯾﻌﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ و اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ورزشﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی 5) اﻓﺮاد ﻣﯽﮔﺬارد BPTBG  از ﻃﺮﯾﻖ ACL  ورزشﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی 30 : ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ آرﺗﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻮاد و روشﻫﺎ  ﺑﺎ 3  ﻧﻔﺮی ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ، 15  ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ در دو ﮔﺮوه 28/7 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ  و6،3  ﻫﻔﺘﻪ اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎهﻫﺎی 24 ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﺗﺴﺮﯾﻌﯽ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل، ﯾﮏ دورهی ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﻣﻌﻤﻮل را ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ T  و آزﻣﻮن repeated measure ANOVA   ﺗﻌﺎدل ﭘﻮﯾﺎ و اﯾﺴﺘﺎ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .از 9  ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ: در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه) ﮔﺮوه ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﺗﺴﺮﯾﻌﯽ و ﮐﻨﺘﺮل (ﺗﻌﺎدل اﯾﺴﺘﺎ و ﭘﻮﯾﺎ اﻧﺪام ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﺪه 0 /05 در ﺳﻄﺢ ﮐﻢﺗﺮ از اﻧﺪام ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد .ﺗﻌﺎدل اﯾﺴﺘﺎ و ﭘﻮﯾﺎ زاﻧﻮ در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد .ﭘﺎﯾﺪاری اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮد( . ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﻘﺺ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻌﺎدل اﯾﺴﺘﺎ و ﭘﻮﯾﺎی ورزﺷﮑﺎران p=0/05) ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻋﺼﺒﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ورزﺷﮑﺎران را ﺑﺮای ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .

کلیدواژه‌ها