ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ ﻫﻤﺴﻮﺋﯽ و دﮔﺮﺳﻮﺋﯽ ﭼﺸﻢ- دﺳﺖ ﺑﺮ دﻗﺖ ﭘﺮﺗﺎب آزاد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮﺗﺎب آزاد ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل در اﻓﺮاد دارای ﭼﺸﻢ و دﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﻫﻤﺴﻮ و دﮔﺮﺳﻮ ﺑﻮد . ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ و دﮔﺮﺳﻮﯾﯽ ﭼﺸﻢ و دﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ در اﺟﺮای ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻫﻤﺴﻮ و دﮔﺮﺳﻮ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎﻟﻪ،  ﺑﺮاﺳﺎس 18-24 داﻧﺸﺠﻮی 58 ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻮال ﺗﺤﻘﯿﻖ،  ﭘﺴﺮ (در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ 12 دﺧﺘﺮ و 16) ﭘﺴﺮ (و دﮔﺮﺳﻮ 15 دﺧﺘﺮ و 15) ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ و دﮔﺮﺳﻮﯾﯽ ﭼﺸﻢ-  دﺳﺖ در دو ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﻮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮﺗﺎب آزاد از ﻧﻘﻄﻪ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﻦ 30 ﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮﺗﺎب دو ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﻮ و دﮔﺮﺳﻮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد ( .اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮی t=4.072, P=0.000) ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻫﻤﺴﻮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ راﺳﺘﺎی دﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺮ آﻧﺎن و ﯾﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ روی آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ، ﺟﺪاﺳﺎزی آﺛﺎر ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺟﺮا و آﺛﺎر داﺋﻤﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ دﻻﯾﻞ و اﺳﺎس اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن دارای ﭼﺸﻢ و دﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﻫﻤﺴﻮ و دﮔﺮﺳﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .

کلیدواژه‌ها