اﺛﺮ ﺗﺪاﺧﻞ زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﺮ اﺟﺮای ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻫﻨﺪﺑﺎل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﺪاﺧﻞ زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﺮ اﺟﺮای ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻫﻨﺪﺑﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ  ﻧﻔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺪﺑﺎل را در ﺣﺪ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﯽ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در 48ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻫﻨﺪﺑﺎل ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را  ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻫﻤﮕﯽ آﻧﻬﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮوه ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﺠﺪداً 3 آزﻣﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ در  ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺧﺎص ﮔﺮوه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ 8 ﻧﻔﺮی ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻗﺎﻟﺒﯽ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در 8ﺑﻪ دو زﯾﺮ ﮔﺮوه ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .آﻧﺎن ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً در ﭘﺲ ﻣﺘﺮی)ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ 9 ،7/5 ،6 آزﻣﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻮرد ﺗﻤﺮﯾﻦ، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮت ﺛﺎﺑﺖ از ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ (، ﺷﻮت ﺛﺎﺑﺖ، ﺷﻮت ﻟﯽ و ﺷﻮت ﺳﻪ ﮔﺎم)ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻬﺎرت (و  ﺷﻮت ﺛﺎﺑﺖ، درﯾﺒﻞ و ﭘﺎس)ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﻟﮕﻮی ﺣﺮﮐﺘﯽ (ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آراﯾﺶ و اﺟﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﮐﺘﺴﺎب ﻣﻌﻨﯽ دار  (ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ 1990) ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻟﯽ و واﯾﺖ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ذاﺗﯽ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮوز اﺛﺮ ﺗﺪاﺧﻞ زﻣﯿﻨﻪ ای در اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ . 

کلیدواژه‌ها