رابطه چابکی سازمانی و سازمان یادگیرنده در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

حقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط میان میزان برخورداری وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران از ویژگی­های سازمان یادگیرنده و چابکی سازمانی از نگاه کارشناسان ستادی این سازمان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان ستادی شاغل در وزارتخانه تشکیل دادند که 165 نفر آنها بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ی انتخاب گردیدند. برای جمع­آوری اطلاعات تحقیق، از ابزار استاندارد «ابعاد سازمان یادگیرنده» واتکینز و مارسیک (1998) و نیز پرسشنامه محقق ساخته که در قالب 50 سئوال با طیف لیکرت 5 تایی در 9 بعد چابکی طراحی شده بود، استفاده گردید. روایی پرسشنامه­ها مورد تأئید 11 تن از اساتید مدیریت ورزشی کشور قرار گرفت (روایی صوری). پایایی سوالات پرسشنامه­های سازمان یادگیرنده و چابکی سازمانی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب90/0و 87/0 به دست آمد. از روش­های آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی اسپیرمن، تحلیل واریانس رتبه­ای کروسکال- والیس و آزمون U مان- ویتنی) برای تحلیل داده­های آماری پژوهش استفاه شد. نتایج تحقیق نشان داد که ادراک کارشناسان وزارت ورزش و جوانان از سازمان خود به عنوان سازمان یادگیرنده، 53% می­باشد (­54/0,SD= 20/4mean=). همچنین، میان سازمان یادگیرنده و چابکی سازمانی، همبستگی معناداری وجود دارد (462/0r=  ،­01/0p <).

کلیدواژه‌ها