اثر عصاره آبی زعفران و تمرین هوازی بر غلظت آنتی‌اکسیدان‌های غیرآنزیمی کبدی در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوتوزوسین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی اثر ترکیبی عصاره آبی زعفران و تمرین هوازی بر غلظت آنتی‌اکسیدان‌های غیرآنزیمی کبدی در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوتوزوسین بود. روش بررسی: 41 موش صحرایی نر نژاد ویستار (سن: 12هفته، وزن: 7/26 ± 314 گرم) به  طور تصادفی در 5 گروه کنترل-سالم (6 = HC,n)، کنترل-دیابتی (10 =DC, n)، دیابتی- فعالیت هوازی(10 = DAT,n)، دیابتی-زعفران (10 = DS,n) و دیابتی-زعفران-فعالیت هوازی (5 n= DATS,) مورد مطالعه قرار گرفتند. به غیر از گروه کنترل- سالم، بقیه گروه‌ها بوسیله تزریق استرپتوزوسین دیابتی شدند، گروه دیابتی-زعفران و دیابتی-زعفران- فعالیت هوازی به مدت دو هفته و روزانه به میزان mg/kg 25عصاره آبی زعفران به صورت خوراکی دریافت کردند. گروه دیابتی-ورزش و دیابتی- زعفران-فعالیت هوازی به مدت دو هفته، 5 جلسه متوالی در هفته روی تردمیل با سرعت 12 متر بر دقیقه، با شیب 0% و به مدت 30 دقیقه دویدند. بعد از 24ساعت از آخرین جلسه تمرین و گاواژ زعفران، حیوانات با ماده کلروفرم بیهوش شده و کبد آنها برداشته شد، باسالین شتشو شد و در یخچال در دمای 70 - درجه سانتیگراد نگهداری شد تا غلظت مالون دی آلدئید، آنتی‌اکسیدان تام و گلوتاتیون احیا شده مورد بررسی قرار گیرد. یافته‌ها: آنالیز واریانس نشان داد که اختلاف معنی‌داری در سطوح مالون دی آلدئید، گلوتاتیون و TAC بین 5 گروه وجود دارد (0.001 = P). نتایج آزمون تعقیبی شفه نشان داد که غلظت مالون دی آلدئید در گروه زعفران-فعالیت هوازی (0.001= P)، فعالیت هوازی-دیابتی (0.001= P) و زعفران- دیابت (0.001= P) کاهش معنی‌داری نسبت به گروه‌های کنترل-دیابتی و کنترل- سالم داشت. غلظت گلوتاتیون در گروه زعفران- فعالیت هوازی بیشترین افزایش و گروه کنترل- دیابتی کمترین افزایش را داشت ((P= 0.012. غلظت TAC در گروه زعفران- فعالیت هوازی بیشترین افزایش و گروه کنترل- دیابتی کمترین افزایش را داشت (0.005 P=). نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد ترکیب عصاره زعفران و فعالیت هوازی روش مناسبی برای تقویت سیستم آنتی‌اکسیدانی غیرآنزیمی کبدی در موش‌های دیابتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها