تأثیر سه روش آروماتراپی، ماساژ و آروماتراپی-‌ ماساژ بر میزان اضطراب حالتی بازیکنان آمادگی جسمانی دختر شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

همان‌گونهکهورزشبرجسموروانتأثیرمی‌گذاردعواملجسمانیوروانینیزمتعاقباًًَبرورزشوعملکردورزشیمؤثرند. هدف این تحقیق بررسی تأثیرسهروشآروماتراپی،ماساژوآروماتراپی-‌ ماساژ برمیزاناضطرابحالتیبازیکنانآمادگیجسمانیدخترشهراصفهان بود. 32بازیکنشرکت‌کنندهدرمسابقاتدهه‌یفجرسال1390، در رده‌ی قهرمانی کشور، به شیوه‌ی در دسترس انتخاب، و به صورت تصادفی به گروه‌های مساوی‌، کنترل، آروماتراپی، ماساژ و آروماتراپی- ‌ماساژ تقسیم شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌های مشخصات فردیو اشپیلبرگر استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها، آزمون‌های  tهمبسته،
  tمستقل، آزمون تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی توکی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان‌داد بین میزان اضطراب حالتی قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی‌داری وجود دارد (05/0P<) و گروه‌های کنترل و ماساژ و کنترل و آروماتراپی- ماساژ باعث ایجاد اختلاف شده‌اند. از این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت روش‌های مورد استفاده از مداخلات درمانی مؤثر برای کاهش میزان اضطراب حالتی ورزشکاران در مسابقات می‌باشد.

کلیدواژه‌ها