مقایسه کیفیت زندگی جانبازان و معلولین شرکت‌کننده و غیرشرکت‌کننده در ورزش همگانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

زمینه: افراد جانباز و معلول می­توانند با شرکت در انواع فعالیت­های ورزشی و تفریحی از مزایای جسمانی و روانی این فعالیت‌ها سود برده و کیفیت زندگی خود را افزایش ­دهند. هدف: هدف از انجام این مطالعه مقایسه کیفیت زندگی جانبازان و معلولین شرکت‌کننده و غیرشرکت‌کننده در ورزش همگانی می­باشد. روش­شناسی: روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیملیشی بوده است. جامعه آماری را کلیه جانبازان و معلولین فعال و غیرفعال شهر تهران تشکیل می­دهند. برای برآورد نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شد که تعداد (136) جانباز و معلول‌فعال و(154) جانباز و معلول‌غیرفعال به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری این پژوهش شامل دو پرسشنامه: اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه کیفیت زندگی می­باشد. پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی از طریق ضریب آلفای کرونباخ 89/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از تکنیک­های آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون t گروه‌های مستقل) استفاده گردید. یافته­ها: یافته­های حاصل از تحقیق نشان می­دهد که کیفیت زندگی جانبازان و معلولین شرکت‌کننده در ورزش همگانی نسبت به کیفیت زندگی جانبازان و معلولین غیرشرکت‌کننده در ورزش همگانی در سطح بالاتری قرار دارد و با توجه به میزانt  به دست آمده (12/3) در آزمونt  مستقل این اختلاف معنادار می­باشد. بحث و نتیجه‌گیری:به طور کلی می‌توان گفت با توجه به وضعیت جسمانی افراد جانباز و معلول و تأثیر این وضعیت بر کیفیت زندگی و با توجه به نتایج این پژوهش­ به نظر می­رسد یکی از بهترین راه­کارهای ارتقای کیفیت زندگی و روحیه این افراد انجام فعالیت بدنی و ورزش می‌باشد.  

کلیدواژه‌ها