تأثیر 8 هفته تمرینات منتخب در آب بر تعادل و قدرت اندام تحتانی سالمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ضعف تعادل از جمله عوامل خطرزای زمین خوردن، آسیب‌دیدگی و حتی مرگ سالمندان به شمار می‌رود. پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر هشت هفته تمرین در آب بر تعادل و قدرت اندام تحتانی مردان سالمند انجام شده است. آزمودنی‌های این تحقیق 20 مرد سالمند غیرفعال شهرستان کرمانشاه بودند که بر طبق معیارهای ورود به تحقیق، انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. قبل از شروع پروتکل تمرینی، تعادل ایستا، پویا و قدرت عضلانی اندام تحتانی آزمودنی‌ها به ترتیب توسط آزمون ایستادن لک لک، Timed up & go و 30-second chair stand ارزیابی شد. سپس گروه تجربی تمرینات خود را در آب به مدت هشت هفته (سه جلسه در هفته) انجام دادند. اختلاف بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون هر یک از گروه‌های تجربی و کنترل با استفاده از روش آماری t وابسته و مستقل در سطح معنی‌داری 05/0 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که هشت هفته تمرین در آب باعث افزایش معنادار 28 درصدی در تعادل ایستا (001/0P=)، افزایش معنادار 10 درصدی در تعادل پویا (006/0P=) و افزایش معنادار 37 درصدی در قدرت اندام تحتانی (0001/0P=)، سالمندان شد.

کلیدواژه‌ها